เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

SA 3 แบบเสนอโครงการ

แบบเสนอโครงการ
รหัสโครงการ
Invalid Input

ชื่อโครงการ
Invalid Input

ชื่อกลุ่มกิจกรรม
Invalid Input

นักศึกษาผู้ที่รับผิดชอบ
Invalid Input

เบอร์โทรศัพท์
Invalid Input

อีเมล์
Invalid Input

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
Invalid Input

ประเภทของกิจกรรม (เลือกเพียง 1 ด้าน)
Invalid Input

หลักการและเหตุผล
Invalid Input

วัตถุประสงค์โครงการ
Invalid Input

ระยะเวลาปฏิบัติ
Invalid Input

สถานที่
Invalid Input

ผู้เข้าร่วมโครงการ
Invalid Input

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
Invalid Input

งบประมาณ
Invalid Input

* จำนวนการเบิกค่าอาหารกับผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้สอดคล้องกัน

หมวดค่าสถานที่ ที่พัก อาหาร
Invalid Input

กรอกรายละเอียด รายการเป็นข้อ 1,2,3....

หมวดค่าพาหนะเดินทาง
Invalid Input

กรอกรายละเอียด รายการเป็นข้อ 1,2,3....

หมวดค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม ค่าเช่า ค่าจ้าง
Invalid Input

กรอกรายละเอียด รายการเป็นข้อ 1,2,3....

หมวดค่าตอบแทน
Invalid Input

กรอกรายละเอียด รายการเป็นข้อ 1,2,3....

หมวดใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
Invalid Input

กรอกรายละเอียด รายการเป็นข้อ 1,2,3....

รวมทั้งสิ้น
Invalid Input

หมายเหตุ : ให้ถัวจ่ายได้ในหมวดเดียวกัน

กำหนดการ
โครงการ
Invalid Input

สถานที่
Invalid Input

วันที่

Invalid Input

วัน ที่ เดือน พ.ศ.
Invalid Input

รายละเอียด
Invalid Input