เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

กจ. 3.3 แบบขออนุญาตยืมอุปกรณ์งานกิจกรรมนักศึกษา

แบบขออนุญาตยืมอุปกรณ์งานกิจกรรมนักศึกษา
วันเดือนปี

Invalid Input

เรื่อง ขออนุญาตยืมอุปกรณ์
เรียน หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ / กำหนดการ
ด้วย (ชื่อกลุ่มกิจกรรม)
Invalid Input

ได้จัดกิจกรรม
Invalid Input

ในวันที่

Invalid Input

ตั้งแต่เวลา
Invalid Input

Invalid Input

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ
Invalid Input

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ของงานกิจกรรมนักศึกษา โดยจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในวันที่

Invalid Input

และจะส่งคืนอุปกรณ์ ในวันที่

Invalid Input

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตยืมอุปกรณ์มีรายการดังนี้
Invalid Input

หากอุปกรณ์ที่ยืมไปเกิดความชำรุดและเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ทุกกรณีตามราคาในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ตามวันเวลาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

 ลงชื่อ______________________________________________

(นาย/นางสาว_______________________________________)

ตำแหน่ง____________________________________________

เบอร์โทรศัพท์_______________________________________

 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

ลงชื่อ______________________________________________

(นาย/นางสาว_______________________________________)

ผู้อนุญาต/ผู้จ่ายอุปกรณ์

ใบรับของคืน

ข้าพเจ้า__________________________ได้รับของคืนจาก______________________________

ไว้อย่างถูกต้องและครบตามรายการยืมที่ _____ ยังขาดรายการที่__________และกำหนดส่งใช้คืน

ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่____เดือน________________พ.ศ._________

            ลงชื่อ ________________________ผู้รับคืนอุปกรณ์
(_________________________)
 ____/______/_____
             ลงชื่อ________________________ผู้ส่งคืนอุปกรณ์
(________________________)
 ____/______/_____