เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

กจ. 3.4 แบบขออนุญาตยืมอุปกรณ์

แบบขออนุญาตยืมอุปกรณ์
วันเดือนปี

Invalid Input

เรื่อง ขออนุญาตยืมอุปกรณ์
เรียน
Invalid Input

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ / กำหนดการ
ด้วย (ชื่อกลุ่มกิจกรรม)
Invalid Input

ได้จัดกิจกรรม
Invalid Input

ในวันที่

Invalid Input

ตั้งแต่เวลา
Invalid Input

Invalid Input

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ
Invalid Input

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ของงานกิจกรรมนักศึกษา โดยจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในวันที่

Invalid Input

และจะส่งคืนอุปกรณ์ ในวันที่

Invalid Input

ทั้งนี้ หากอุปกรณ์ที่ยืมไปเกิดความชำรุดและเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ทุกกรณีตามราคาในปัจจุบัน
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตยืมอุปกรณ์มีรายการดังนี้
Invalid Input

ลงรายการอุปกรณ์เป็นข้อ เช่น 1.เก้าอี้ 2.โต๊ะ ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ตามวันเวลาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 
ลงชื่อ______________________________________________

(นาย/นางสาว_______________________________________)

ตำแหน่ง____________________________________________

เบอร์โทรศัพท์_______________________________________

ผู้ยืม/ผู้รับของ

ความเห็นเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา.

....................................................................................................

....................................................................................................


ลงนาม...........................................................        

(..........................................................)

ความเห็นหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา                                                                      

.................................................................................................. 

..................................................................................................

ลงนาม............................................................

(............................................................) 

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

.....................................................................................................

....................................................................................................

ลงนาม.........................................................                      

(............................................................)
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ความเห็นของหน่วยงานเจ้าของสถานที่

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................