เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

กจ. 3.5 แบบขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัย

แบบขออนุญาตใช้รถของมหาวิทยาลัย
วันเดือนปี

Invalid Input

เรื่อง ขออนุญาตใช้รถของมหาวิทยาลัย
เรียน รองอธิการบดีฝ่าย
Invalid Input

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ / กำหนดการ
ด้วย อมธ./สภานศ./ชุมนุม/ชมรม/กลุ่มอิสระ
Invalid Input

ได้จัดกิจกรรม/โครงการ
Invalid Input

ในวันที่

Invalid Input

ตั้งแต่เวลา
Invalid Input

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ
Invalid Input

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตใช้รถตามรายละเอียด ดังนี้
Invalid Input

รถบัสปรับอากาศ จำนวน
Invalid Input

รถบัสพัดลม จำนวน
Invalid Input

รถตู้จำนวน
Invalid Input

รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน
Invalid Input

Invalid Input

รถบัสพัดลม จำนวน
Invalid Input

รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน
Invalid Input

รถ NGV จำนวน
Invalid Input

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


 
ลงชื่อ______________________________________________
(นาย/นางสาว_______________________________________)
ตำแหน่ง____________________________________________
เบอร์โทรศัพท์_______________________________________

ชื่อนักศึกษาผู้ประสานงาน______________________________________โทรศัพท์_______________________

ความเห็นของเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

 
 

 ลงชื่อ______________________________________________
( _______________________________________)