เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

กจ. 5.1 แบบคำร้องขอบันทึกรายชื่อนักศึกษาลงในประวัติการทำกิจกรรม

แบบคำร้องขอบันทึกรายชื่อนักศึกษาลงในระบบประวัติการทำกิจกรรม
วันเดือนปี

Invalid Input

เรื่อง ขอบันทึกรายชื่อนักศึกษาลงในระบบประวัติการทำกิจกรรม
เรียน
Invalid Input

สิ่งที่ส่งมาด้วย
Invalid Input

ด้วย
Invalid Input

มีความประสงค์ขอนำรายชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรม/โครงการ
Invalid Input

เมื่อวันที่

Invalid Input

Invalid Input

ทั้งนี้มีรายละเอียดของนักศึกษาที่ประสงค์นำรายชื่อเข้าระบบประวัติการทำกิจกรรม ดังนี้
คณะทำงานในกิจกรรม/โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น คน โดยแบ่งเป็น
 ผู้จัดกิจกรรม (Organizer) จำนวน
Invalid Input

 ผู้ช่วยจัดกิจกรรม (Assistance) จำนวน
Invalid Input

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Participant) จำนวน
Invalid Input

 ผู้ได้รับรางวัล
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/หลักสูตร
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

โดยได้แนบเอกสารรายละเอียดและได้จัดทำไฟล์ใส่แผ่นดิสก์เก็ตมาด้วยแล้ว และขอรับรองว่าเป็นความจริง ทุกประการหากมีการปลอมแปลงใดๆ ยินดีรับผิดชอบทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 
ลงชื่อ______________________________________________
(นาย/นางสาว_______________________________________)
ตำแหน่ง____________________________________________
เบอร์โทรศัพท์_______________________________________

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกลุ่มกิจกรรม

 
 
 

      ลงนาม__________________________

             (_________________________)

ความเห็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
 
 

    ลงนาม__________________________
             (_________________________)

ความเห็นหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

 
 
 

   ลงนาม_______________________

             (_________________________)

            หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา