เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

ใบยืมวัสดุและครุภัณฑ์

งานบริการสุขภาพ
ใบยืมวัสดุและครุภัณฑ์
ใบยืมที่
Invalid Input

วันเดือนปี

Invalid Input

ข้าพเจ้า
Invalid Input

Invalid Input

ตำแหน่ง
Invalid Input

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (ที่ทำงาน)
Invalid Input

มีความประสงค์จะยืมวัสดุ – ครุภัณฑ์ของงานบริการสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของ
กอง
Invalid Input

งาน
Invalid Input

คณะ
Invalid Input

อื่นๆ
Invalid Input

ขอยืมสิ่งของตามรายการต่อไปนี้
ลำดับที่
Invalid Input

รายการ
Invalid Input

หมายเลขวัสดุ-ครุภัณฑ์
Invalid Input

หน่วยนับ
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

ลำดับที่
Invalid Input

รายการ
Invalid Input

หมายเลขวัสดุ-ครุภัณฑ์
Invalid Input

หน่วยนับ
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

ลำดับที่
Invalid Input

รายการ
Invalid Input

หมายเลขวัสดุ-ครุภัณฑ์
Invalid Input

หน่วยนับ
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

ลำดับที่
Invalid Input

รายการ
Invalid Input

หมายเลขวัสดุ-ครุภัณฑ์
Invalid Input

หน่วยนับ
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

ลำดับที่
Invalid Input

รายการ
Invalid Input

หมายเลขวัสดุ-ครุภัณฑ์
Invalid Input

หน่วยนับ
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

ลำดับที่
Invalid Input

รายการ
Invalid Input

หมายเลขวัสดุ-ครุภัณฑ์
Invalid Input

หน่วยนับ
Invalid Input

จำนวน
Invalid Input

ตามรายการที่ยืมนี้ ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี หากชำรุดเสียหาย ทำให้วัสดุ-ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่อยู่ในสภาพที่ยืมไป หรือวัสดุ-ครุภัณฑ์ดังกล่าวสูญหายไป ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะส่งคืนภายใน

Invalid Input

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ผู้ยืม
   (..................................................)

 

 

 

ลงชื่อผู้อนุญาต......................................ผู้ให้ยืม
   (..................................................) 

ได้ส่งมอบวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ยืมไปให้กับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
เมื่อวันที่.......... เดือน.......................พ.ศ. .............

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ผู้ส่งคืน
   (..................................................)

 

 

 

ลงชื่อ ................................................ผู้รับ
(..................................................)