เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

SA 1 แบบขออนุมัติโครงการที่ใช้งบประมาณ

แบบขออนุมัติโครงการที่ใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย
วันเดือนปี

Invalid Input

รหัสโครงการ
Invalid Input

กรอกรายละเอียด รหัสโครงการ......../................. (เจ้าหน้าที่กรอก)

ชื่อกลุ่มกิจกรรม
Invalid Input

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ โครงการ
Invalid Input

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
ด้วย
Invalid Input

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์ขอจัดโครงการ
Invalid Input

ระหว่างวันที่

Invalid Input

Invalid Input

ดังมีรายละเอียดในโครงการที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ____________________________________________

(นาย/นางสาว_______________________________________)

ตำแหน่ง___________________________________________

เบอร์โทรศัพท์_______________________________________

 ลงนาม______________________________

___________________________________

อาจารย์ที่ปรึกษา

ความเห็นเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

[ ] บันทึก  [ ] ไม่บันทึก ในระบบประวัติการทำกิจกรรม 

 
 
 

ลงนาม________________________________________

(นาย/นาง/นางสาว________________________________)

ความเห็นเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(เรื่องงบประมาณ)

   [ ] เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาครั้งที่_____/___________
จำนวน_________________________บาท

   [ ] งบ.................................................................................

         จำนวน_________________________บาท

 ลงนาม______________________________________

(นาย/นาง/นางสาว_______________________________)

ความเห็นหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

 
 
 


ลงนาม___________________________________

(............................................................)

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 
 
 

        ลงนาม____________________________________

                         (............................................................)
                      ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

          (ผ่านหัวหน้างานงบประมาณ / งานรายได้)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

(............................................................)
 รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้