เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

SA 2 แบบขออนุมัติโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย

แบบขออนุมัติโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ
Invalid Input

กรอกรายละเอียด ที่......../................. (เจ้าหน้าที่กรอก)

ชื่อกลุ่มกิจกรรม
Invalid Input

วันเดือนปี

Invalid Input

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการ
Invalid Input

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ด้วย
Invalid Input

มีความประสงค์ขอจัดโครงการ
Invalid Input

ระหว่างวันที่

Invalid Input

Invalid Input

ดังมีรายละเอียดในโครงการที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ____________________________________________

(นาย/นางสาว_______________________________________)

ตำแหน่ง___________________________________________

เบอร์โทรศัพท์_______________________________________

 ลงนาม______________________________

___________________________________

อาจารย์ที่ปรึกษา

ความเห็นเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

[ ] บันทึก  [ ] ไม่บันทึก ในระบบประวัติการทำกิจกรรม 

 
 
 

ลงนาม________________________________________

(นาย/นาง/นางสาว________________________________)

ความเห็นหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

 
 
 


ลงนาม___________________________________

(............................................................)

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 
 
 

        ลงนาม____________________________________

                          (............................................................)
                      ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา