TU Check Claim Online

     ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยตรง นั่นก็คือ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (TU Well Being Center) ซึ่งอยู่สังกัดกองกิจการนักศึกษา เป็นศูนย์ที่ดูแลเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลักนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบค่าสินไหมทดแทนของนักศึกษาด้วยตนเอง เป็นการอำนวยความสะดวก การเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน ช่วยเพิ่มช่องทางในการติดตามข้อมูลให้กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเพิ่มทักษะในการใช้ ICT (Information and Communication Technology) เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้รับผิดชอบโครงการนี้ รวมถึงนักศึกษาที่เข้าใช้บริการนี้ โดยนักศึกษาส่งเคลมค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุได้ที่ TU Well Being Center อาคาร SC ชั้น 1 ห้อง 1062 ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ นักศึกษาที่ใช้ระบบตรวจสอบเคลมประกันอุบัติเหตุได้รับความสะดวกในการติดตามข่าวสารค่าสินไหมทดแทน ของตนเอง